Welcome to my blog/

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

1.อธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ตามความเข้าใจของนักศึกษา
เทคโนโลยี(Technology) หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

เทคโนโลยีสารสนเทศ(Infotmation Technology)หมายถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ การสื่อสารหรือเครื่อข่ายโทรคมนาคมที่เชื่อมต่อกัน และนำไปใช้ในการรับส่งข้อมูล และมัตติมีเดีย เกี่ยวกับความรู้หรือเหตุการร์ที่เกิดขึ้น

เทคโนโลยีการสื่อสาร (communication Technology) หมายถึง การนำสื่อหร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น